Privatlivs-politik

Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig databehandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Bettina Thomsen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Kontaktperson: Bettina Thomsen – mailto@bettinathomsen.dk


Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Oplysninger om festivaldeltager

 • Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, der afgives ved tilmelding til festivalen. Følgende oplysninger indsamles som er navn og e-mailadresse.

2) Oplysninger om aktører og frivillige

 • Almindelige personoplysninger: Registrerings- og Kontaktoplysninger der afgives ved oprettelse i underviser-databasen, som er navn, adresse, CVR, telefonnummer og e-mailadresse
 • Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger, der afgives ved tilmelding som frivillig. Følgende oplysninger indsamles som er navn, tilmeldingsdato, e-mailadresse, samt oplysninger om ønske til opgave,

3) Oplysninger om ansætte og tovholdere

Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger, der indsamles ved forespørgsel, til alm. kontaktliste.

 • Følgende oplysninger indsamles som er navn, telefonnummer, adresse, fødselsdag, e-mailadresse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Kontonummer for udlæg og CPR

Vi får altid oplysningerne direkte fra dig og indsamler ikke information fra andre.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger:
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke Formålene:
 1. Formål med behandling af deltageroplysninger:
 2. Virksomhedens deltagerhåndtering, herunder billetopkrævning
 3. Som led i virksomhedens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 4. Opfyldelse af lovkrav
 5. Levering af varer og ydelser du har bestilt
 6. Administration af din relation til os
 7. Formål med behandling af oplysninger på aktører og frivillige samt ansætte og tovholdere – Foruden ovenstående:
 8. Håndtering af opgaver og pligter i foreningen
 9. Overblik over og forbedring af erfaringer

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af deltagerpligter, herunder opkrævning og betaling af billetter m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget af virksomheden, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i forbindelse med Eagleroad.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som deltager, aktør og frivillig eller som ansat og tovholder:

Deltagere, aktører og frivillige: Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [3 år].
 • Vi opbevarer dog anonymiserede oplysninger på deltagere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Aktører og frivillige: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i [5 år] efter arbejdet er ophørt
 • Dine rettigheder: Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse: Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken: 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitik for virksomheder seneste redigering 30.06.2021